Przetargi i zamówienia

Informacja o wynikach negocjacji ws oddania w najem Lokalu nr 8 znajdujacego się w Chełmskim Parku Wodnym

19/09/2016 - 10:39

Orrganizator negocjacji podaje do publicznej wiadomości wynik negocjacji ws oddania w najem lokalu nr 8 znajdującego sie Chełmskim Parku Wodnym, przeznaczonego na restaurację (gastronomię).

"Dostawa wraz z montażem bowlingu 4 torowego wraz z siedziskami dla graczy oraz grafiką”.

14/09/2016 - 21:23

Termin składania ofert:

czw., 22/09/2016 - 11:00

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

14/09/2016 - 13:28

Zamawiający publikuje Postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 wrzesnia 2016 roku.

Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące wniesionego odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącza kopię odwołania firmy Impel Cleaning sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

13/09/2016 - 15:22

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóweinia (SIWZ), Zamawiający zamieszcza: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP, pytania i odpowiedzi, zmienione załączniki do SIWZ, tj. załącznik nr 1a  oraz załącznik nr 6.

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 20.09.2016 roku, do godz. 11-00 oraz zmienił termin otwarcia ofert na dzień 20.09.2016 roku, godz. 11-20.

Termin składania ofert:

wt., 20/09/2016 - 11:00

Lista osób/firm zakwalifikowanych do negocjacji ws oddania w najem lokalu nr 9 znajdujacego się w budowanym Centrum Sportów Wodnych w Chełmie

09/09/2016 - 08:31

Organizator negocjacji przedstawia listę osób/firm zakawalifikowanych do negocjacji ws najmu lokalu przeznaczonego na fitness.

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania porządku i czystości w Chełmskim Parku Wodnym, w okresie 12 miesięcy"

08/09/2016 - 13:57

Termin składania ofert:

pt., 16/09/2016 - 11:00
Uwagi: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2016 roku, o godzinie 11-20 w siedzibie Zamawiającego. protokół z otwarcia ofert zostanie Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: 1) kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Strony